Badjeskuvla, nuoraidskuvla, ollesolbmot

Ándde sohka
Ándde sohka-materiálain sáhttá oahpahallat jurddakárttaid vuođul fuolkevuohtasániid. Váttis sánit lea jorgaluvvon suomagillii. Dát materiála lea dahkkojuvvon bihttáspeallovuđđui.
Ándde sohka

Vahkubeaivvit ja jándoráiggit
Vahkubeaivvit ja jándoráiggit-materiála gieđahallá govaiguin ja govvosiiguin vahkubeivviid ja jándoráiggiid. Njálmmálaš bargguid sáhttá geavahit ságastallama vuođđun.
Vahkubeaivvit ja jándoráiggit

Alfabehtaortnet
Alfabehtaortnet-materiála heive geavahuvvot 3. luohkás bajás. Materiála lea buorre doarjjan, go hárjehallá bidjat sániid alfabehtaortnegii. Materiálas leat mielde njálmmálaš bargobihtát.
Alfabehtaortnet

Almmiguovllut
Almmiguovllut-materiálain sáhttá hárjehallat almmiguovlluid bihttáspealuiguin. Amas sánit leat jorgaluvvon suomagillii. Materiála heive geavahuvvot 3. luohká rájes. Erenoamáš bures dat heive geavahuvvot ovdal eanandieđu oahppadiimmuid, go fáddán lea kárta ja almmiguovllut.
Almmiguovllut

Jagiáiggit ja mánotbajit
Jagiáiggit ja mánotbajit-materiálas oahpahuvvojit jagiáiggit ja mánotbajit miellagiddevaš vugiin máŋggalágan govaiguin. Dat heive geavahuvvot juo álgooahpahusas, go oahppi máhttá lohkat. Materiálas leat mielde njálmmálaš bargobihtát, maid vuođul sáhttá ságastallat.
Jagiáiggit ja mánotbajit

RIEKTAČÁLLIN
Riektačállinbarggut leat oaivvilduvvon vuosttažettiin olbmuide, geaid eatnigiella lea sámegiella. Bargguin leat sánit, mat leat lohkkojuvvon Badje-Deanu-Kárášjoga suopmaniin. Oahppi gánneha dadjat sániid iežas suopmana mielde, vai fuobmá jietnadeame ja čállima erohusa.

Riektačállin 1
Dáin bargguin hárjehallojit čuovvovaš áššit:
- h-bustáva čállin
- bustávaid c, č, š, z ja ž čállin
- vokálaid ja diftoŋggaid čállin
Riektačállin 1

Riektačállin 2
Dáin bargguin galgá čállit sáni cealkagii. Teavsttat gieđahallet lottiid.
Riektačállin 2

Sátneluohkát
Sátneluohkáid oahppama lassin oahpásmuvat maid 24 sámi cizážii. Cizážiid namahusat leat maid dáro- ja suomagillii.
Sátneluohkát

Synonymat
Synonymabargguiguin sáhttá oahpahallat synonymaid sihke sániid nuortasuopmaniid ja oarjesuopmaniid mielde. Barggut heivejit maid oahppiide, geat lohket sámegiela vieris giellan. Synonymat ja eará sánit leat jorgaluvvon maid suoma- ja dárogillii..

SynonymatSubstantiivvat ja kásusat
Digitála materiálaiguin sáhtát hárjehallat substantiivvaid sojahusa, oahpahallat dovdat kásusiid sihke guorahallat kásusiid geavahusa. Digitála materiála buktá ovdan substantiivvaid sojahusa erohusaid nuortasuopmaniid (omd. Kárášjohka, Ohcejohka ja Deatnu) ja oarjesuopmaniid (omd. Guovdageaidnu ja Heahttá) gaskkas. Materiálas leat mielde oahpahusoasit, sojahanminstarat, bargobihtát sihke digitála iskosat. Materiála heive vuolleskuvlla bajimuš luohkáid rájes gitta universitehta dássái.
I Bárrastávval substantiivvaid sojahus
I Bárrastávval substantiivvat: kásusiid dovdan ja geavahus
II Bárahisstávval substantiivvaid sojahus
II Bárahisstávval substantiivvat: kásusiid dovdan ja geavahus
III Geassásansubstantiivvaid sojahus
III Geassásansubstantiivvat: kásusiid dovdan ja geavahus

Substantiivvat
Substantiivvat-digigirjjážis oahpahuvvo nomeniid juohku ja sojahus. Oahpat maid sierranamaid ja goallossániid birra. Dán digigirjjážis lea juohke ášši birra vuos oahpahusoassi sojahusminstariiguin ja dasto bohtet bargobihtát. Oahpat dovdat sadjehámiid(=kásusiid) ja sojahit buotlágan substantiivvaid.
Substantiivvat-digigirjjáš heive vuolleskuvlla 5. luohkás bajás.

Substantiivvat

Cealkkaoahppa
Cealkkaoahpas oahpat suokkardallat earálágan cealkagiid ja lađastallat cealkagiid. Oahpat dovdat earálágan cealkkalađđasiid. Lassin oahpásmuvat maid 60 sámi šaddui.
Cealkkaoahppa

Vearbbaid preseansa ja imperfeakta
Vearbasojahusbargguin leat mielde oahpahusoasit, sojahanminstarat, ovdamearkkat, hárjehusat ja iskosat. Materiála lea oaivvilduvvon vuosttažettiin eatnigielagiidda 3. luohkás bajás, muhto dat heive maid oahppiide, geat lohket samegiela vierisgiellan dahje nubbin giellan. Bargguin leat valjis ovdamearkkat, mat leat jorgaluvvon maid suoma- ja dárogillii. Álo go oahppi sojaha vearbba, son oažžu oaidnit vearbba olles sojahanminstara.

Bárrastávval vearbbat
Bárahisstávval vearbbat
Geassásanvearbbat

Vearbbat 1
Vearbbat 1-digigirjjážis gieđahallá vearbbaid sojahusa ja geavahusa. Vearbbat sojahuvvojit preseanssas, imperfeavttas (preterihtas), perfeavttas ja pluskvamperfeavttas miehte- ja biehttalanhámiin.

Vearbbat 1-digigirjjáš heive vuolleskuvlla 5. luohkás bajás.

Vearbbat 1

Luondogirji
Luondogirjji barggut gieđahallet ee. šattuid, ealliid ja biologiija doahpagiid. Ulbmilin lea oahpahit luonddu áššiid jurddakárttaiguin, main amas sánit leat jorgaluvvon suomagillii. Barggut leat dahkkojuvvon bihttáspeallo- ja muitinspeallovuođuide. Muhtin materiálaide gullet maid bargobihtát.

Bihttáspeallu: šattut 1
Bihttáspeallu: loddelávddi lottit
Muitinspeallu: loddelávddi lottit

Dán liŋkkas beasat Vearbbat 1-bargguide.
Vearbbat 1

Lásse, Áilu ja mun
Lásse, Áilu ja mun-bargguide gullet máŋggalágan teakstabarggut, main galgá ovdamearkka dihte válljet tekstii heivvolaš badječállosa, gávdnat sániide synonymaid sihke dievasmahttit cealkagiidda heivvolaš sániid.
Amas sánit leat čilgejuvvon sámegillii dahje jorgaluvvon suomagillii ja dárogillii. Amas sániide addojuvvojit maid synonymat. Ulbmil lea viiddidit ja riggudahttit oahppiid sátneráju ja giela.
Bargobihtáid teakstan geavahuvvo Lásse, Áilu ja mun-girjji teaksta. Dat muitala Lásse birra, guhte čállá máinnasgirjji Áillu birra.

Lásse, Áilu ja mun-barggut leat oaivvilduvvon eatnigielagiidda ja geavahuvvot vuolleskuvlla 5. luohká rájes bajás.
Lásse, Áilu ja mun 1
Lásse, Áilu ja mun 2
Lásse, Áilu ja mun 3